Rozrywanie prętów o zmiennym przekroju

Rozciąganie i ściskanie

Wnioski, odnoszące się do wpływu ostrych zmian przekroju na rozkład naprężeń, są prawdziwe tylko tak długo, dopóki materiał podlega prawu Hooke’a. Skoro tylko w jakimkolwiek miejscu naprężenie przekroczy granicę proporcjonalności, to prawo rozkładu naprężeń zmienia się. Z chwilą pojawienia się odkształceń trwałych zaczynają w ogóle naprężenia rozkładać się bardziej równomiernie, a ostatecznie będzie wpływ ostrych […]

Continue Reading

Rozciąganie i ściskanie prętów o zmiennym przekroju

Rozciąganie i ściskanie

Wzory do obliczeń, opisane we wcześniejszych postach, stosuje się często do prętów o przekroju zmiennym, jakkolwiek wyprowadziliśmy je dla przypadku stałego przekroju. Otrzymane przy tym wyniki mogą być zadowalające, o ile niema w pręcie nagłych zmian przekroju. W przeciwnym razie staje się niezbędnym uzupełniające badanie rozkładu naprężeń w miejscach, gdzie nagłe zmiany przekroju zachodzą. Zagadnienie […]

Continue Reading

Stopień bezpieczeństwa cz. 2

Rozciąganie i ściskanie

Zważywszy, że pojawienie się dostrzegalnych odkształceń trwałych pod wpływem pewnego obciążenia jest najczęściej już oznaką niebezpieczeństwa, zagrażającego elementowi konstrukcyjnemu, wypada uważać odpowiadające naprężenie ze naprężenie niebezpieczne. Należałoby tedy określać stopień bezpieczeństwa nie w odniesieniu do naprężenia rozrywającego, lecz raczej do naprężenia na granicy plastyczności. Byłoby to racjonalniej jeszcze i z tego względu, ponieważ naprężenie na […]

Continue Reading

Trójwymiarowy stan napięcia

Rozciąganie i ściskanie

Jeżeli na ściany materialnego prostopadłościanu AB działają równomiernie rozłożone napięcia Px, Py, Pz w trzech kierunkach równoległych do osi X Y i Z, natenczas mówimy o trójwymiarowym stanie napięcia. Odpowiadającymi naprężeniami w przekrojach prostopadłych do osi będą widocznie: σx=Px/Fx σy= Py/Fy σz= Pz/Fz Jeżeli weźmiemy pod uwagę przekroje równoległe do jednej z osi np. Z […]

Continue Reading

Rozrywanie prętów o zmiennym przekroju


Rozciąganie i ściskanie

Wnioski, odnoszące się do wpływu ostrych zmian przekroju na rozkład naprężeń, są prawdziwe tylko tak długo, dopóki materiał podlega prawu Hooke’a. Skoro tylko w jakimkolwiek miejscu naprężenie przekroczy granicę proporcjonalności, to prawo rozkładu naprężeń zmienia się. Z chwilą pojawienia się odkształceń trwałych zaczynają w ogóle naprężenia rozkładać się bardziej równomiernie, a ostatecznie będzie wpływ ostrych […]

Kwiecień 3, 2018

Rozciąganie i ściskanie prętów o zmiennym przekroju


Rozciąganie i ściskanie

Wzory do obliczeń, opisane we wcześniejszych postach, stosuje się często do prętów o przekroju zmiennym, jakkolwiek wyprowadziliśmy je dla przypadku stałego przekroju. Otrzymane przy tym wyniki mogą być zadowalające, o ile niema w pręcie nagłych zmian przekroju. W przeciwnym razie staje się niezbędnym uzupełniające badanie rozkładu naprężeń w miejscach, gdzie nagłe zmiany przekroju zachodzą. Zagadnienie […]

Kwiecień 3, 2018

Przyczyny zjawiska znużenia metali


Zastosowanie obliczeń

Mimo bardzo liczne doświadczenia nie można uważać zjawiska znużenia metali za zupełnie zbadane. Najistotniejszą rolę gra tutaj zapewne ta okoliczność, że nawet najdoskonalsze materiały konstrukcyjne, jak żelazo kowalne i stal, nie są ciałami doskonale sprężystymi i po usunięciu obciążenia nie powracają zupełnie dokładnie do pierwotnego stanu. Te zboczenia od doskonałej sprężystości, niedostrzegalne przy doraźnym badaniu […]

Marzec 9, 2018

Doświadczenia Wohler’a


Zastosowanie obliczeń

Najistotniejsze wyniki, do których doszedł Wohler w ciągu dziesięcioletniej pracy doświadczalnej, są następujące: 1) Materiały, jak żelazo kowalne i stal, można doprowadzić do rozerwania naprężeniem mniejszym od doraźnej wytrzymałości, skoro tylko wielkość naprężenia zmienimy dostateczną ilość razy. 2) Liczba zmian naprężenia, potrzebna do rozerwania pręta, zależy nie tylko od wielkości największego naprężenia, lecz także od […]

Marzec 9, 2018

Znużenie metali


Zastosowanie obliczeń

W różnorodnych konstrukcjach wszelkich gałęzi techniki mamy bardzo często do czynienia z obciążeniami zmiennymi. Siły wewnętrzne, wywołane niemi, w poszczególnych częściach składowych mogą przy tym doznawać znacznych wahnień swej wartości. Gdy np. przejeżdża pociąg kolejowy przez most, zwiększają się przeważnie siły wewnętrzne, wywołane już przedtem ciężarem własnym mostu, ale nierzadko zmniejszają się niektóre, a nawet […]

Marzec 9, 2018

Obciążenie działające nagle


Zastosowanie obliczeń

Przy stopniowym wzrastaniu obciążenia przedstawia się zależność między wydłużeniami Δ a siłą P w granicach proporcjonalności, linią prostą Oa. Dla każdej wartości X znajdziemy odpowiadającą wartość P. Pole trójkąta O a b, przedstawia energię potencjalną, nagromadzoną w pręcie przy odkształceniu. Każdej wartości Δ odpowiada zupełnie określona ilość energii V. Jeżeli obciążenie wzrasta stopniowo, to zachodzi […]

Marzec 9, 2018

Stopień bezpieczeństwa cz. 2


Rozciąganie i ściskanie

Zważywszy, że pojawienie się dostrzegalnych odkształceń trwałych pod wpływem pewnego obciążenia jest najczęściej już oznaką niebezpieczeństwa, zagrażającego elementowi konstrukcyjnemu, wypada uważać odpowiadające naprężenie ze naprężenie niebezpieczne. Należałoby tedy określać stopień bezpieczeństwa nie w odniesieniu do naprężenia rozrywającego, lecz raczej do naprężenia na granicy plastyczności. Byłoby to racjonalniej jeszcze i z tego względu, ponieważ naprężenie na […]

Marzec 9, 2018

Stopień bezpieczeństwa cz. 1


Zastosowanie obliczeń

Tak zwane obliczenie prętów, narażonych na rozciąganie lub ściskanie, polega na rozwiązaniu Zadań dwojakiego rodzaju. W jednym przypadku trzeba znaleźć największe obciążenie pręta z danego materiału o danych rozmiarach, które ten pręt trwale wytrzymywać będzie. W drugim zaś jest obciążenie dane, a szukamy wymiarów pręta, odpowiadających warunkom jego wytrzymałości. Do rozwiązania tych zadań należy najpierw […]

Marzec 9, 2018

Trójwymiarowy stan napięcia


Rozciąganie i ściskanie

Jeżeli na ściany materialnego prostopadłościanu AB działają równomiernie rozłożone napięcia Px, Py, Pz w trzech kierunkach równoległych do osi X Y i Z, natenczas mówimy o trójwymiarowym stanie napięcia. Odpowiadającymi naprężeniami w przekrojach prostopadłych do osi będą widocznie: σx=Px/Fx σy= Py/Fy σz= Pz/Fz Jeżeli weźmiemy pod uwagę przekroje równoległe do jednej z osi np. Z […]

Marzec 9, 2018

Elipsa naprężeń


Rozciąganie i ściskanie

Prawo zmiany naprężenia w zależności od kąta α, wyrażone wzorami można z korzyścią przedstawić wykreślnie. Dla każdego płaskiego elementu m n, prostopadłego do płaszczyzny X Y i przechodzącego przez dany punkt O kreślimy odcinek OA, przedstawiający co do kierunku i wielkości naprężenie w elemencie mn. Przy zmianie położenia elementu zmienia się oczywiście wielkość i kierunek […]

Marzec 9, 2018